ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

         - รายชื่อสอบโควตาจำกัดเหล่า
         - รายชื่อสอบโควตาไม่จำกัดเหล่า
         - สรุปยอดผู้สมัครสอบจำกัดเหล่า
         - สรุปยอดผู้สมัครไม่จำกัดเหล่า

 

 

คำชี้แจง


   1. กำลังพลที่เคยสมัครสอบในสายงาน กอ.รมน. ปี งป.64 แล้ว ไม่มีสิทธิ์สอบในสายงานปกติอีก ทั้งนี้ เพื่อความเท่าเทียมกันตามนโยบายผู้บังคับบัญชา
   2. เนื่องจากตัวเลือกในการกรอกข้อมูล จำกัดเหล่า-ไม่จำกัดเหล่า ที่ให้ผู้สมัครสอบกรอกนั้น อาจจะเกิด ความสับสน ซึ่ง กกพ.ทภ.2 ได้โทรสอบถามตัวกำลังพลเป็นรายๆ ที่น่าจะมีผลต่อการจัดกลุ่มบ้างเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เช่น
       2.1 เลือก จำกัดเหล่าโควตาหน่วย แต่มีรายชื่อสอบใน ไม่จำกัดเหล่าหน่วย เนื่องจากหน่วยนั้นๆ ไม่ได้รับจัดสรรโควตาจำกัดเหล่า
       2.2 เลือก จำกัดเหล่าโควตาหน่วย แต่มีรายชื่อสอบใน จำกัดเหล่าส่วนกลาง เนื่องจากเหล่าของ กำลังพลเป็นเหล่าที่อยู่ในกลุ่มเหล่าที่ ทภ.2 กำหนดให้สอบส่วนกลางอยู่แล้ว
                                       ฯลฯ
   4. สถานที่สอบ โควตาหน่วย ให้สอบที่ หน่วยต้นสังกัด ระดับ นขต.ทภ.2     สำหรับโควตา ทภ.2 ให้สอบที่ บก.ทภ.2
   5. กำหนดการสอบคร่าวๆ วันที่ 26 ม.ค. 64 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และวันที่ 27 ม.ค. 64 สอบวิชาการ    (คำสั่งการสอบอยู่ระหว่างนำเรียนอนุมัติ)
   6. หากกำลังพลใดมีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อมีสิทธิ์สอบ สอบถามได้ที่ พ.อ. สรชัย สังข์กลาง โทร 22013 มือถือ 0909890860