ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บรรจุเป็น น่ยทหารประทวน ทภ.2 ประจำปี 2566

 1. ทหารกองประจำการ / ทหารกองหนุนประเภทที่ 1     ตำแหน่ง พลขับรถ
 2. ทหารกองประจำการ / ทหารกองหนุนประเภทที่ 1     ตำแหน่ง เสมียน
 3. พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองทัพบก      ตำแหน่ง เสมียนงบประมาณ
 4. พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองทัพบก      ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด/นายสิบซักฟอก
 5. พลอาสาสมัคร สังกัด กองทัภาคที่ 2      ตำแหน่ง พลสารวัตร/ผู้คุม
 6. พลอาสาสมัคร สังกัด กองทัภาคที่ 2      ตำแหน่ง ประจำหมวด หมวดดุริยางค
 7. อาสาสมัครทหารพราน สังกัด กองทัภาคที่ 2      ตำแหน่ง ผบ.ชุดปฏิบัติการ/ส.กำลังพล/ส.สื่อสาร
 8. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ   (ให้ส่งหลักฐาน ยืนยันคุณสมบัติมีสิทธิ์สอบ เพิ่มเติมภายใน 28 ก.พ. 66)

*** ประสานทางกลุ่มไลน์ หรือเบอร์ติดต่อในประกาศ หากพ้นกำหนด จะไม่รับพิจารณา ***

 
คำแนะนำ ผูัมีรายชื่อเข้าสอบ ปฏิบัติดังนี้
      1. ตรวจสอบผลการตรวจหลักฐานในเบื้อลต้น ถึงคุณสมบัติ และคะแนนเพิ่ม มีความถูกต้องหรือไม่
      2. นำหลักฐานการสมัครทุกรายการตามที่ท่านกรอกข้อมูล สำเนาจากฉบับจริงและรับรองสำเนา
          นำใส่ซองน้ำตาล ปะหน้าซองตามแบบฟอร์ม นำส่งให้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวในวันสอบวิชาการ
          หากหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่มี จะพิจารณาตัดสิทธิ์ออก หรือไม่พิจารณาคะแนนเพิ่มให้
      3. กรณี ที่ข้อมูลจากระบบไม่ตรงตามจริง ให้ขีดฆ่าแก้ไขข้อความ และลงชื่อกำกับไว้
      4. สรุป เอกสารที่ต้องพิมพ์ออกจากระบบ มี 3 รายการ ดังนี้
          4.1 บัตรประจำตัวสอบ ใช้แสดงตน คู่กับบัตรประชาชน ตอนรายงานตัว หรือกรรมการขอตรวจ
          4.2 ใบสมัครสอบ ฉบับ << Update : 26-02-2566 >> ลงชื่อให้เรียบร้อย และนำใส่ซองพร้อม
                กับหลักฐานตามข้อ 2
         4.3 ใบสรุปผลการตรวจสอบ คุณสมบัติ และคะแนนเพิ่มในขั้นต้น ลงชื่อให้เรียบร้อย และนำ
                ใส่ซองพร้อมกับหลักฐานตามข้อ 2
 
*** เน้นย้ำการปฏิบัติให้ครบถ้วนตามคำชี้แจง หากเอกสารไม่ครบ ถือว่าไม่มีคุณสมบัตในการสอบ ***
 
 
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ, ใบสมัคร Update, ผลการตรวจหลักฐาน
 
!!! แจ้งเพื่อทราบ !!!
เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ซึ่งในการสอบสัมถาษณ์ต้องใช้เวลานาน จึงขอเปลี่ยนแปลงการสอบเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกสอบวิชาการ (2 มี.ค. 66) และรอบสอง ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์ (14 มี.ค. 66) โดยจะคัดผู้มีคะแนนวิชาการสูงไว้ 3 เท่า ของอัตราที่เปิดรับสมัคร

ปัจจุบันอยู่ระหว่าง แก้ไขประกาศ